Workshop Committee

Chair : Pilo Fabrizio (Italy)
Vice Chair : Xiaoliang Chen (China)

Members

 • DE JAEGER Emmanuel (Belgium)
 • FAN Mingtian (China)
 • Nicolas VANDENBERGHE (France)
 • LIU Dong (China)
 • LIU Min (China)
 • MALLET Pierre (France)
 • MEYER Jan (Germany)
 • PRATA Ricardo (Portugal)
 • SÖDERSTRÖM Peter (Sweden)
 • WANG Chengshan (China)
 • XIE Wei (China)
 • ZHAO Jianjun (China)